Posted in A2.1

Spelling rules for gerunds

Hello! Do you like studying English? I love teaching!

Ja sabeu que amb els verbs love like hate quan van seguits d’un altre verb, com en les oracions anteriors, aquest segon verb prendrà la forma del gerundi en anglès. En aquest aspecte, l’anglès es diferencia de la nostra llengua, ja que nosaltres emprem l’infinitiu en la nostra pròpia versió d’aquests tres verbs. No obstant això, heu de tindre present que en anglès, haureu d’usar el gerundi, no l’infinitiu.

What are the infinitive and the gerund?

Bé, a aquestes altures ja deuríem saber que l’infinitiu és aquella forma del verb “pura”, sense tocar. És a dir, és el verb sense conjugar.

Per exemple, és el que nosaltres diríem tocar, prendre, beure, partir. Aquests infinitius ja els podríem conjugar com a toque, prendré, bevia partixen.

En anglès, l’infinitiu el trobem a les oracions negatives o les interrogacions, ja que en aquests casos l’element que es conjuga és el verb auxiliar doVegem uns exemples:

Do you drink coffe in the morning?

En aquesta pregunta, tot i que drink és el verb principal, i el que aporta significat, és un infinitiu. Allò que conjuguem tenint en compte el temps verbal i el subjecte és el verb auxiliar, que en aquest cas pren la forma de do, ja que el subjecte és segona persona del singular you, i hem emprat el present simple.

She doesn’t speak German.

Vegem una negativa. El verb principal és speak, i és un infinitiu perquè en tractar-se d’una oració negativa, cal que fem ús d’un verb auxiliar. Com que emprem el present simple, i el subjecte és la tercera personal del singular, conjuguem el verb auxiliar de manera que tinguem does; a més, com que es una frase negativa, afegim el not, quedant com a resultat doesn’t.

Recordeu que l’ús de l’auxiliar do el fem quan gastem verbs que no són to be, ja que aquest és verb principal i auxiliar al mateix temps: Are you tired?

Passem doncs als gerundis. Els nostres gerundis són aquells que prenen les terminacions -ant, -ent, -int, com cantant, rient, dormint. Pel que fa a l’anglès, simplifiquem les coses, ja que els gerundis sols tenen una terminació: -ing.

Hem vist per primera vegada els gerundis amb els tres verbs per parlar de gustos o aficions, com ja heu vist al principi de l’entrada. Recordeu que no hi ha correspondència exacta quant al nostre ús dels infinitius o els gerundis en valencià o castellà, i en anglès. Per tant, haureu de memoritzar aquest ús i practicar-lo.

Doncs bé, fetes les introduccions/revisions, ja podem passar al punt que ens interessava: l’ortografia dels gerundis. The spelling rules.

Gerunds spelling rules

Verbs ending with 
“consonant-vowel-consonant”

Quan un verb acaba amb consonant-vowel-consonant i aquesta síl·laba és tònica (stressed), l’última consonant es dobla i s’afegeix -ing. Fixeu-se que en els exemples a continuació, queden marcades en blau les dues consonants en blau i en taronja, la vocal. A més, la síl·laba tònica queda marcada en negreta.

La mateixa regla s’aplica amb paraules monosíl·labes.

run runn + ing running
stop stopp + ing stopping
plan plann + ing planning
begin beginn + ing beginning

BUT! Si en aquesta última part de la paraula no trobem stress, no es duplica la consonant i simplement s’afegeix -ing.

open open + ing opening
visit visit + ing visiting
listen listen + ing listening
happen happen + ing happening

Verbs ending with a vowel plus –l

Si el verb acaba amb una vocal seguida d’una -l, cal doblar la -l abans d’afegir -ing.

If the verb ends with a vowel plus -l (as in travel or equal), then you need to double the l before adding –ing in British English:

verb present participle
travel travelling
distil distilling
equal equalling

No obstant, aquesta regla no s’aplica en l’anglès americà.

Verbs ending with –e

Quan els verbs acaben amb una e silenciosa (no es pronuncia), deixem caure la e i afegim -ing.

take tak + ing taking
make mak + ing making
dance danc + ing dancing
write writ + ing writing

Verbs ending with -ie

When a verb ends with the letters -ie, we change them into y and add ing.

lie ly + ing lying
die dy + ing dying

 

Verbs ending in -c

If the verb ends in -c (e.g. panic), you need to add a -k before adding -ing.

verb gerund
picnic picnicking
mimic mimicking
traffic trafficking

 

So that’s all, folks! If you want to practice, try these online activities and revise the spelling:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s